گنجور

امیر معزی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶

 

آن زلف نگر بر آن بر و دوش

وان خط سیه بر آن بناگوش

هر دو شده پیش ماه و خورشید

مانندهٔ حاجبان سیه‌پوش

بی‌گرمی و بی‌فروغ آتش

[...]

امیر معزی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۲

 

در عشق تو ای نگار خاموش

بفزود مرا غمان و شد هوش

من عشق ترا به جان خریدم

تو مهر مرا به یاوه مفروش

هرگز نشود غمت ز یادم

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۸

 

ای زلف تو تکیه کرده بر گوش

ای جعد تو حلقه گشته بر دوش

ای کرده دلم ز عشق مفتون

وی کرده تنم ز هجر مدهوش

چون رزم کنی و بزم سازی

[...]

سنایی
 

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۶۴ - در غزل است

 

آن خط دمیده بر بناگوش

ماه است ز شب شده زره پوش

درد دل عاشقان بی صبر

رنج تن بی دلان مدهوش

ای روز به روز فتنه باتو

[...]

قوامی رازی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

کیوان علم سیاه بر دوش

در بندگی تو حلقه در گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

بر جمله جهان فشانم این نوش

فرزند عزیز خود کند گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

آن فیض که ریزد او به یک جوش

دریاش نیاورد در آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تا هرچه رسد ز نیش آن نوش

دارم به فریضه تن فراموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

می‌باش چو خار حربه بر دوش

تا خرمن گل کشی در آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

روزی که هوای پرنیان پوش

خلخال فلک نهاد بر گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

لیلی به کرشمه زلف بر دوش

مجنون به وفاش حلقه در گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

یاقوت لبان در بناگوش

هم غالیه پاش و هم قصب پوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

آمد سوی کعبه سینه پرجوش

چون کعبه نهاد حلقه بر گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

می‌داشت پدر به سوی او گوش

کاین قصه شنید گشت خاموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

از مشغله‌های جوش بر جوش

هم گوشه گرفته بود و هم گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

مه را نگرفت کس در آغوش

این نکته مگر شدش فراموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

می‌زد جگرش چو مغز برجوش

می‌خواند قصیدهای چون نوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

پذرفته که پیشت آورم نوش

پذرفته خویش کرده فرموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

 

غریدن تازیان پرجوش

کر کرده سپهر و ماه را گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

گفتا سخن تو کردمی گوش

گر فقر نبودمی هم آغوش

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۸