گنجور

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۴۷ - صفت پینه دوز

 

تا در غم آن غزال رعنا

با دیده ی تر مراست سودا

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۴۸ - صفت دبستان

 

آن دایره از خروش و غوغا

چون چنبر دف به چشم دانا

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر

 

وان جمع فزون به چشم بینا

از بار ز کوه و حشر و صحرا

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر

 

باشد به رخش نشان لب ها

دنیای من خراب و عقبی

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر

 

گشتست از آن رخ مصفّا

سر کوچه ی او مکان دل ها

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر

 

دید است چو دفتر دل ما

برداشته از میان ورق ها

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۳ - صفت تریاک فروش

 

خشخاش صفت به باغ دنیا

یک سر دارد هزار سودا

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۴ - صفت مَدارِس

 

گفتیم سخن نهان و پیدا

از جسم و ز صورت و هیولی

وحیدالزمان قزوینی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱

 

آنشاهسوار دشت پیما

از شهر چو خیمه زد بصحرا

در خانه زین نزول فرمود

در خیمه و گشت مسندآرا

من داده عنان طاقت از کف

[...]

مشتاق اصفهانی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲

 

از عشق کسیکه گشت شیدا

آسوده ز فکر دین و دنیا

زنهار مکن بعقل و دانش

در مکتب عشق تکیه بیجا

باشند یکی در این دبستان

[...]

مشتاق اصفهانی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۱ - مثنوی تذکرهٔ العاشقین

 

ساقی، بده آن می دلارا

کش طور خم است، رشک سینا

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۱۱ - مناجان

 

سیلی خور هجر جان گزایم

دریاب چه شد که تا برآیم کذا

حزین لاهیجی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱

 

ای فرش ره تو عرش والا

عرش از تو بفرش آشکارا

نه واجبی و نه ممکن آمد

در دهر ترا نظیر و همتا

فتنه بعدوی تست مفتون

[...]

نشاط اصفهانی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۲

 

ای شام نشاط طره بگشا

ای صبح مراد چهره بنما

ای روز بروی دوست بگذر

ای شب با زلف یار باز آ

ای دوست بخستگان نظر کن

[...]

نشاط اصفهانی
 

سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲

 

ای ذات تو افتخار دنیا

نازان به تو امهات و آبا

عنوان کتاب آفرینش

از نام تو یافته است طغرا

با جوهر اولین وجودت

[...]

سحاب اصفهانی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode