گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

درخواستی آنچه بود کامت

درخواسته خاص شد به نامت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

دل سیر نگشتی از ملامت؟

زنده نشدی بدین قیامت؟

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

عاجز شده‌ام ز خوی خامت

تا خود چه توان نهاد نامت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

دانم پدری تو من غلامت

واگاه نیم که چیست نامت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

افتاد مزاج از استقامت

رفت ابن سلام را سلامت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

 

خفتند به ناز تا قیامت

برخاست ز راهشان ملامت

نظامی گنجوی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

مهر تو نگار سرو قامت

بر من رقمست تا قیامت

سعدی شیرازی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۶۹

 

ده چیز نبی حق به امت

فرمود علامت قیامت

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۶۹

 

این است علامت قیامت

فرمود رسول حق به امت

شاه نعمت‌الله ولی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

شد سکه ز انتظار نامت

خونریزتر از دم حسامت

فصیحی هروی
 

کلیم » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۰ - ماده تاریخ مسافرت آصفجاه به آگره و لاهور

 

نواب سپهر رتبه کش هست

آصفجاهی کمین کرامت

دامان قبای دولت او

بستست بدامن قیامت

پیش طبعش الف ندارد

[...]

کلیم
 
 
۱
۲