گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

چندانکه قرار عهد یابم

از عهد تو روی برنتابم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

نه زهره که سر ز خط بتابم

نه دیده که ره به گنج یابم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

جادو چشم تو بست خوابم

تا گشت چنین جگر کبابم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

نه صبر بود نه خورد و خوابم

تا آنچه طلب کنم بیابم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

گر من جگر توام متابم

چون بی نمکان مکن کبابم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی

 

چشمه منما چو آفتابم

مفریب ز دور چون سرابم

نظامی گنجوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴

 

ای برده به آب‌روی آبم

وز نرگس نیم خواب خوابم

تا روی چو ماه تو بدیدم

افتاده چو ماهیی ز آبم

چون شد خط سبز تو پدیدار

[...]

عطار نیشابوری
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰

 

ساقی، چو نمی‌دهی شرابم

خونابه بده بجای آبم

خون شد جگرم، شراب در ده

تا کی دهی از جگر کبابم؟

دردی غمم مده، که من خود

[...]

عراقی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۸

 

بی سایه تو مباد فرقم

بی خاک درت مباد خوابم

بی یار شدم زبنده مگسل

بیهوده مبر ز چهره آبم

سلمان توام چو من نیابی

[...]

مجد همگر
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۷

 

بی روی تو نیست خورد و خوابم

پیوسته ز هجر در عذابم

بر خاک نشسته ام ز جورت

وز دیده ز سرگذشت آبم

بگذشت فغان من ز گردون

[...]

جهان ملک خاتون
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - مثنوی در مرگ حیرتی شاعر

 

در فکر دگر نماند تابم

تاریخ نگفته برد خوابم

محتشم کاشانی
 

طغرل احراری » دیوان اشعار » مسدسات » شمارهٔ ۱

 

ای روی مه تو آفتابم

پیچ و خم زلف تو طنابم

هر قطره شبنمت گلابم

در آتش عشق تو کبابم!

طغرل احراری