گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۱

 

چرخ فلک هرگز پیدا نکردچون تو یکی سفلهٔ دون و ژکور
خواجه ابوالقاسم از ننگ توبر نکند سر به قیامت ز گور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۷۸ - در موعظه

 

هر که تواند که فرشته شودخیره چرا باشد دیو و ستور
تا نکنی ای پسر ناخلفملک پدر در سر شیرین و شور
چیست جهان قعر تنور اثیرخود چه تفرج بود اندر تنور
جان که دلش سیر نگردد زتنمرغ و قفس نیست که مرده است و گور
خشم چو دندان بزند همچو مارحرص چو دانه بکشد همچو مور
طیره توان داد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری