گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

در وسط ماه ربیع نخست

عزم سفر کرد به مشرق درست

کوس عزیمت ز در شهریار

لرزه درآورد بروئین حصار

کوچ سپه کرد، شه از «شهر نو»

داد جهان راز ظفر بهر نو

منزل اول که شد از شهر دور

بود حد «تلپت» و «افغان پور»

یافت سرا پرده در آن جا مقام

دشت درآمد زرسنها به دام

 
sunny dark_mode