گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » مگو از مدعای زندگانی

 

مگو از مدعای زندگانی

ترا بر شیوه های او نگه نیست

من از ذوق سفر آنگونه مستم

که منزل پیش من جز سنگ ره نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری