گنجور

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۰۵ - مسالک جوامع الاثنیه

 

همه اسماء ذاتی اینچنین است

نه تنها این دو نام دلنشین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۲ - المناصفه

 

خود انصافی که با حق در یقین است

رضای عبد از نعم‌المعین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۷ - المهیمون

 

محبت طاعت آرد این یقین است

خود آنهم لامز عقل امین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۸ - الموت

 

چو عشق آمد وداع کفر و دین است

کجا داند که آن دزد این امین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۸ - الموت

 

سوادالوجه فی‌الدارین این است

سیه‌روئی در این صورت یقین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۶ - واسطه الفیض و المدد

 

بر بط معنوی ذوجنبتین است

میانجی بین وجهین او بعین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۷ - الوصف الذی للحق

 

غنای ذاتیش هم بالیقین است

بذات خود غنی از عالمین است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۵۰۹ - الولایه الصغری

 

ز عالم بی‌نیاز او بالیقین است

بذات خود غنی از عالمین است

صفی علیشاه
 

وفایی مهابادی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۲۸

 

خطا گفتم که زلفت مشک چین است

سواد چشم مستت حور عین است

تو دل خواهی، من از جان دست دارم

که در مهر وفا رسم این چنین است

جفا خواهی، وفا خواهی بفرما

[...]

وفایی مهابادی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۹ - سؤال چهارم

 

نخستین رتبه علم الیقین است

دوم عین الیقین مستبین است

صفای اصفهانی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۳۶۴ - خرد بیگانهء ذوق یقین است

 

خرد بیگانهء ذوق یقین است

قمار علم و حکمت بد نشین است

دو صد بوحامد و رازی نیزرد

بنادانی که چشمش راه بین است

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۴ - جواب به خرده‌گیر

 

حجابِ دست و صورت هم یقین است

که ضد نصِّ قُرآن مُبین است

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - نامهٔ منظوم

 

کنون با شاهدان ری قرین است

دلش فارغ ز یاد آن و این است

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

که راهی رفته و رائی رزین است

صلاح مردم دنیی درین است

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۸ - از تهران تا قمصر

 

« که‌بدکردن‌بد است‌و،‌دین دین است

سلامت‌هرکسی‌رانصب‌عین‌است‌»

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۸ - از تهران تا قمصر

 

بلی کار جهان دائم چنین است

زمانی آشتی‌، گاهی به کین است

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۱۲
۱۳
۱۴