گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۷

 

نگر تا ای دل بیچاره چونی

چگونه می‌روی سر در نگونی

چگونه می‌کشی صد بحر آتش

چو اندر نفس خود یک قطره خونی

زمانی در تماشای خیالی

[...]

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » بسم الله الرحمن الرحیم

 

ازان مغزی که دایم در درونی

صفات خود در آنجا رهنمونی

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » آغاز کتاب

 

عجب مرغی نمی‌دانم که چونی

که از اثبات و نفی ما برونی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۳) مناظرۀ عیسی علیه السلام با دنیا

 

مسیحش گفت تو دنیای دونی

منم گفتا چنین باری تو چونی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۶) حکایت دیوانۀ که از حق کرباس می‬خواست

 

اگر تو هیچکس دانی که چونی

بهم بِسرشته مشتی خاک و خونی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۲۳) حکایت مجنون

 

یکی پرسید از مجنون که چونی

که بس بیچارهٔ و بس زبونی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و یکم » بخش ۱ - المقاله الحادیه و العشرون

 

مجوی از عیب بر موری فزونی

که در قدرت تو چون موری زبونی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۵ - آغاز داستان

 

تو هم در طاس گردون سر‌نگونی

نمی‌دانی که سر در طاس خونی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

چو تو همچون منی در سرنگونی

منم در چاه، تو بر ماه چونی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چو در عقل و تمیز از ما فزونی

چرا باید در این سودا زبونی‌؟

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۳ - دفن کردن گل دایه را و رفتن با خسرو به روم

 

الا ای شاخ طوبی شکل چونی

چو شاخی می مکن این سرنگونی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۰ - رزم خسرو با شاه سپاهان و كشته شدن شاه سپاهان

 

بدان رنجور گفت ای ماه چونی

که داری همچو گردون سرنگونی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

تو خورشیدی میان خاک و خونی

مگر ذرات عالم رهنمونی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

توئی بیرون ولی در اندرونی

همه ذرات خود را رهنمونی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶ - در اسرار عشق الهی فرماید

 

چه میدانی در اینجا تا تو چونی

توئی آن جوهری که ذوفنونی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۲ - سؤال کردن شیخ جنید از منصور در حقیقت شرع

 

تو استادی و ما را رهنمونی

گرفته هم درون و هم برونی

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بهر قرنی برون آید به لونی

ازو آباد میدان این دو کونی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

طلبکار تو و تو در درونی

چو بیچونی چه گویم من که چونی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴ - در ثنای احدیت و فنای بشریت فرماید

 

نمانده عقل تو راز دو کونی

از آن اندر یکی بر لون لونی

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode