گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نشاید وصف او گفتی که چون است

که از تشبیه و از وصف او برون است

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

خرد ما را به دانش رهنمون است

حساب عشق ازین دفتر برون است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

 

بگفتا عشق شیرین بر تو چون است

بگفت از جان شیرینم فزون است

نظامی گنجوی
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۰ - جواب گفتن منصور سلطان بایزید را قدس سره

 

مرا تو باز دانستی که چون است

نمود من ترا این رهنمون است

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۱ - پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید

 

دل عطّار در دریای خون است

در این دریا یقین او رهنمون است

عطار نیشابوری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲ - سبب نظم کتاب

 

چه جزو است آن که او از کل فزون است

طریق جستن آن جزو چون است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۴ - جواب

 

وجود آن جزو دان کز کل فزون است

که موجود است کل وین باژگون است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۶۰ - اشارت به زنار

 

همه احوال عالم باژگون است

اگر تو عاقلی بنگر که چون است

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۵۵ - دربند افتادن خورشید به دستور افسر، مادرش

 

دل من باری از تیمار خون است

ندادم حال آن بیمار چون است

سلمان ساوجی
 

جامی » هفت اورنگ » یوسف و زلیخا » بخش ۵ - تخصیص مناجات به ناظم بی دستیاری مشارک و مساهم

 

گناه من اگر از حد برون است

هزاران بار ازان فضلت فزون است

جامی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۱ - شمع و پروانه

 

فروغ نور او از حد برون است

ز فانوس خیال ما فزون است

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۱۷ - زاری کردن پروانه با شمع

 

نمیدانی چه سوزی در درون است

درونم ز آتش داغ تو خون است

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۲۹ - زاری شمع از فراق پروانه

 

هر آن لعلی که در سنگی درون است

ز تنهاییست کش دل غرق خون است

اهلی شیرازی
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۳ - در راز و نیاز با خداوند

 

اگر بیرون پرده ور درون است

بتو از تو خرد را رهنمون است

وحشی بافقی
 
 
۱
۲