گنجور

 
شیخ محمود شبستری

چه جزو است آنکه او از کل فزون است

طریق جستن آن جزو چون است

 
sunny dark_mode