گنجور

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۳ - پاسخ دادن شیرین، خسرو را

 

هوس را سوی وصلم دسترس نیست

بدو گفتم مرا پروای کس نیست

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۶ - پاسخ دادن خسرو، شیرین را

 

کسی را بر مرادش دسترس نیست

برات خوشدلی در دست کس نیست

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶۶ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

مرا از عشق تو پروای کس نیست

هوایی کز تو دارم آن هوس(نیست)

سلیمی جرونی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۳۰ - بیمار شدن شمع و شکایت کردن از فلک

 

ز ضعفم بسکه یارای نفس نیست

اگر میرم کسی فریاد رس نیست

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۴۰ - یافتن نور پروانه را بحالت زار و حال شمع را در عشق با او گفتن

 

درین محنت کسم فریاد رس نیست

و گر باشد کسی، غیر از تو کس نیست

اهلی شیرازی
 

وحشی بافقی » ناظر و منظور » سر آغاز

 

به کنهت فکر کس را دسترس نیست

تویی یکتا و همتای تو کس نیست

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۴۳ - در بیان مصاحبت شیرین با فرهاد در آن شب

 

کز اینجا بر گذشتن حد کس نیست

بجز خسرو کسی را این هوس نیست

وحشی بافقی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۸ - قضا و قدر

 

مرا این شغل از روی هوس نیست

امید مزد کار از هیچ کس نیست

سلیم تهرانی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۳ - تعریف ملک کشمیر و آب و هوای آن

 

کسی را بر شبیهش دسترس نیست

که نقاش قضا مزدور کس نیست

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۵ - مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنجال

 

به بالا رفتنش مقدور کس نیست

بلندی را بر اوجش دسترس نیست

قدسی مشهدی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۳ - در حسب حال خود

 

شکار عنکبوتان جز مگس نیست

چه چاره بیش زان چون دسترس نیست

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۰۱ - پادشاهی دادن رام ببیکن را و رفتن در شهر لنکا

 

فلک را غم ز مرگ هیچ کس نیست

دلش را جز دل آزاری هوس نیست

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۱۸ - جنگ رام با لو و کش و خسته شدن رام از دست ایشان

 

به من دشمن بغیر از نفس کس نیست

به جنگ من خود او را دسترس نیست

ملا مسیح
 

جیحون یزدی » دیوان اشعار » مراثی » شمارهٔ ۴ - در شهادت ولی داور علی اکبر علیه السلام

 

توگفتی کاندر آن پیکارکس نیست

وگر هست اندر از بیمش نفس نیست

جیحون یزدی
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۰۳ - عبدالصبور

 

مراهم در طلب ریب و هوس نیست

گرم راندند از در طرد پس نیست

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بکنهش غیر او را دسترس نیست

در آن خلوت که کنه اوست کس نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۰ - جواب

 

مطاف باز در خورد مگس نیست

سمای دل بود بام هوس نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۹ - ادامه

 

که صید باز در خورد مگس نیست

بعالم تنگ روزی چون تو کس نیست

صفای اصفهانی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۱۰۸ - درون ما بجز دود نفس نیست

 

درون ما به جز دود نفس نیست

بجز دست تو ما را دست رس نیست

دگر افسانه غم با که گویم؟

که اندر سینه ها غیر از تو کس نیست

اقبال لاهوری
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode