گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲ - در توحید باری

 

ز هر شمعی که جوئی روشنائی

به وحدانیتش یابی گوائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

اگر نارد نمودار خدائی

در اصطرلاب فکرت روشنائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

چه سود افسوس من کز کدخدائی

جز این موئی ندارم در کیائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

 

یگانه دوستی بودم خدائی

به صد دل کرده با جان آشنائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

چو آمد زلف شب در عطر سائی

به تاریکی فرو شد روشنائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

نشست خویش را در هر هوائی

به هر فصلی مهیا کرده جائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

به پرسیدش که چونی وز کجائی

که بینم در تو رنگ آشنایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

چو ماه از اختران خود جدائی

نه خورشیدی چنین تنها چرائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

بدان صورت که دل دادش گوائی

خبر می‌داد از الهام خدائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

تو را سالار ما فرمود جائی

مهیا ساختن در خوش هوائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

ز ما قصری طلب کرده است جائی

کزان سوزنده‌تر نبود هوائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

چو من بودم عروسی پارسائی

از آن مشتی جلب جستم جدائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

بدان پرندگی زیرش همائی

پری می‌بست در هر زیر پائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

در این دکان نیابی رشته تائی

که نبود سوزنیش اندر قفائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

فلک تا نشکند پشت دوتائی

به کس ندهد یکی جو مومیائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

تو را بس باد ازین گندم‌نمائی

مرا زین دعوی سنگ آسیائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

 

جهان را از جمالت روشنائی

جمالت در پناه پارسائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

 

که هر یک بود در میدان همائی

به دعوی گاه نخجیر اژدهائی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

زن افکندن نباشد مردرائی

خودافکن باش اگر مردی نمائی

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴