گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

چو او را گندمی بی صد بلا نیست

ترا هم لقمهٔ بی غم روانیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هجدهم » بخش ۱ - المقاله الثامنه عشر

 

چه کارست این که در دنیاء فانیست

جهانی کار کار آن جهانیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

مرادر کار او برگ ریا نیست

نمازم بر چنین شاعر روا نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

عدد گر غیر خودبینی روانیست

ولی چون عین خود بینی خطا نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

قبای فهم این بر قد ما نیست

کسی را زهرهٔ چون و چرا نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

چو او را نیم جو هفت آسیا نیست

کند دست آس چون این کار مانیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

تو در شادی و من در غم، روانیست

اگر این خود رواست آخر وفانیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۸ - رسیدن نامهٔ گل به خسرو و زاری کردن او و رفتن در پی گل به اسپاهان

 

جهانا در تو بویی از وفا نیست

که یک زخمت ز استادی خطا نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۷ - باز رفتن بسر قصّه

 

ولی چون چرخ را با کس وفا نیست

بآخر غدر کرد این را دوانیست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

دمی کز عشق آمد زندگانیست

در آن دم جملگی راز نهانیست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۷ - قالَ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله موتوا قَبْلَ اَنْ تَموتوا

 

از آن از مرگ بیشک زندگانیست

که این غمها به آخر شادمانیست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۱ - حکایت

 

بقای توست جانت کز فنا نیست

ازین حبس وز زندانش رها نیست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

طریق عشق جانان بی بلا نیست

زمانی بی بلا بودن روا نیست

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

هر آنکو دین ندارد مرد ما نیست

میان عاشقان و با صفا نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۱ - در اثبات ذات و دل گوید

 

بدان اینجا بقای جاودانیست

نمود عشق بی نام و نشانیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۶ - در شرح دادن خورشید وحدت در حجاب صورت فرماید

 

در این دوزخ بلای جاودانیست

که مردن بهتر از این زندگانیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۵ - در سؤال کردن در صفات مرگ و حیات یافتن آنجا فرماید

 

همه کورندو اینجا رهنما نیست

همه بیگانه گویا آشنا نیست

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

اگر اهل فتوت را وفا نیست

همه کارش به جز روی و ریا نیست

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

کسی کو را بخشم اندر رضانیست

فتوت درجهان او را روا نیست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۸