گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام

 

چو در آغاز دید اعیان انحام

ندای کل شنید از یار پیغام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

 

اگر تو بی‌نظر در ره زنی گام

نگونساریت بار آرد سرانجام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۲) حکایت شیخ گرگانی با گربه

 

نبُردی هیچ چیز از پخته و خام

مگر چیزی که دادندی بهنگام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۶) حکایت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

 

جهود صِرف باید بود ناکام

که بهتر آن جهود از مردم خام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۸) سؤال مرد درویش از جعفر صادق

 

چو مرگ من مرا افتاد ناکام

برای مرگ خود برداشتم گام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۵) حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار

 

بدو گفتند ای شوریده ایام

چراکردی بخون آلوده اندام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفتم » (۱۸) حکایت سلطان محمود با ایاز

 

شهش گفتا توئی افتاده در دام

مرا از چه شکاری می نهی نام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۱) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم و حوّا علیه السلام

 

مرا مقصود این بودست ما دام

که گیرم در درون آدم آرام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۳) حکایت پادشاه که علم نجوم دانست

 

اگر خواهی که پیش افتی بهرگام

بترک خود بباید گفت ناکام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۱۰) حکایت غزالی و ملحد

 

چو غزّالی شنید این شیوه پیغام

دلش خوش گشت و بیرون جست از دام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۶) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه

 

مگر روزی ایاز سیم اندام

چو جانها سوخت تنها شد بحمّام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۶) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه

 

ز عکس صورتش دیوار حمام

همه رقّاص گشته از در و بام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۷) حکایت شیخ بایزید و آن قلّاش که او را حدّ می‬زدند

 

چو آخر حدِّ او آمد بانجام

ازو پرسید پنهان پیر بسطام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۱) حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه

 

رسول آمد بداد ازمرد پیغام

بخشم آمد ازو شاه نکونام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۶) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم

 

حکیمی بود کامل مرزبان نام

که نوشروان بدو بودیش آرام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۱۵) حکایت زنبور با مور

 

همه آنچش نباید دید ناکام

همه همچون تو آن بیند سرانجام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۲) حکایت نمرود

 

خطاب آمد کزین شوریده ایّام

چو وقت آید شوید آگه بهنگام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۲۰) حکایت دیوانۀ چوب سوار

 

که چون دستم فرو بندند ناکام

نجنبد یک سر مویم بر اندام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۶) حکایت حکیم با ذوالقرنین

 

چو کِسری گر کنی طاق دلارام

ز کَسری جبر نپذیرد سر انجام

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۱) حکایت پسر هارون الرشید

 

چه خواهی کرد ملکی را که ناکام

بلای جان تو باشد سرانجام

عطار
 
 
۱
۲
۳
۹