گنجور

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

در آنجا رفت و شد مشغول طاعت

بسر می‌برد عمری در قناعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۲) حکایت علوی وعالم ومخنّث که در روم اسیر شدند

 

که از جدم تمامست استطاعت

کند در حقّ من فردا شفاعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۲) حکایت مرد نمازی و مسجد و سگ

 

همه شب تا بروزش بود طاعت

نیاسود از عبادت هیچ ساعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۱۰) حکایت دیوانه و نماز جمعه

 

کسی آورد بسیاری شفاعت

که تا آمد بجمعه در جماعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۳) حکایت یوسف علیه السلام با ابن یامین

 

خداوندم هزاران ساله طاعت

برویم باز زد در نیم ساعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱۱) حکایت ابوعلی فارمدی

 

چو مرد آن نامه بیند یک دو ساعت

درو نه معصیت بیند نه طاعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۸) حکایت موسی و مرد عابد

 

یکی عابد نیاسودی ز طاعت

نبودی بی عبادت هیچ ساعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۲) حکایت هارون با بهلول

 

دگر ره گفت هان ای کم بضاعت

امیدم منقطع نیست از شفاعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۳) حکایت آن بیننده که از احوال مردگان خبر می‬داد

 

مرا این چرخ چون صندوقِ ساعت

ز بازیچه رها نکند بطاعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۲) حکایت سلیمان علیه السلام و شادروانش

 

که مغز ملک و ملک استطاعت

نخواهد بود چیزی جز قناعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

 

چو نه اسلام داری ونه طاعت

چرا گردی میان این جماعت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۲۵ - حکایت

 

چو سیمرغ از پس کوه قناعت

قرین در وحدت و دور از جماعت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

چو مردان خوی کن دایم سه طاعت

خموشی و صبوری و قناعت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۷۱ - در خاتمت کتاب گوید

 

چو مار ا نیست جز تقصیر طاعت

چه وزن آریم مشتی کم بضاعت

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

ز نیکان چون تواضع پس قناعت

پس آنگاهی سخا و جود و طاعت

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode