گنجور

عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱

 

دلی پر گوهر اسرار دارم

ولیکن بر زبان مسمار دارم

چو یک همدم نمی‌دارم در آفاق

سزد گر روی در دیوار دارم

چو هیچ آزادهٔ داننده دل نیست

[...]

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

چو نه دل دارم ونه یاردارم

سزد گر روی در دیوار دارم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۷ - در ذات و صفات و عین الیقین فرماید

 

از آن من در یقین دیدار دارم

که چون او مونس و غمخوار دارم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

من این دعوی ز اصل کار دارم

جهان را اندرو مردار دارم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۴ - مناجات

 

خداوندا گنه بسیار دارم

ولکین جمله را اقرار دارم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴۸ - در جواب دادن ابلیس در اعیان فرماید

 

من اندر کافری اسرار دارم

نمود جزو و کل دلدار دارم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۳ - در نشانی دادن جوهر حقیقت فرماید

 

دمی گوید منت دیدار دارم

ابا تو اندر این سر کار دارم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۴ - درخبردادن صاحب اسرار فرماید

 

جدائی نیست من دیدار دارم

حقیقت بیشکی من یاردارم

عطار
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۳۷ - در حسب حال و ختم کتاب گوید

 

سخن در سینه زین بسیار دارم

نمی‌گویم که عمری کار دارم

شیخ محمود شبستری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۴

 

دلا من آرزوی یار دارم

هوای کوی آن دلدار دارم

بتم گرچه ره دیدار دربست

هنوز اندیشه ی دیدار دارم

اگرچه چشم بختم ماند در خواب

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۶

 

نه در عالم کسی غمخوار دارم

نه جز لطف تو استظهار دارم

به لطف خویش بردارم ز دل بار

که از هجرانت بر دل بار دارم

نظر کن بر من و بر حال زارم

[...]

جهان ملک خاتون
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۱۶ - در جستجوی جایی دلکش و سرزمینی خرم

 

چه اینجا پاس این دیوار دارم

همانا فرض‌تر زین کار دارم

وحشی بافقی
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۰

 

غمی رنگین تر از گلزار دارم

دلی چون ساغر سرشار دارم

بهارم را محبت باغبان است

گلی در سایه هر خار دارم

خموشی تر زبان گفتار گستاخ

[...]

اسیر شهرستانی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۴۹

 

عروج همتی در کار دارم

همه گر سایه‌ام دیوار دارم

غبارم آشیان حسرت اوست

چمن درگوشهٔ دستار دارم

نفس بیتابی دل می‌شمارد

[...]

بیدل دهلوی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم و آثار محبت خدا

 

گریزانم از آن از انجمن ها

که در دل خلوتی با یار دارم

ملا احمد نراقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۹

 

بنامیزد بتی عیار دارم

که با او از دو عالم عار دارم

چه غم گر دارم از وی دیده خونبار

که چونان لعبتی خونخوار دارم

ز تیغش تا قیامت سینه مجروح

[...]

صفایی جندقی
 
 
sunny dark_mode