گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

زن ارچه زیرک و هشیار باشد

زبون مرد خوش گفتار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

زن مغ چون برین کردار باشد

به صحبت مرد ازو بیزار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

شما را ناله پیش یار باشد

چرا بساید که ناله زار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

که خرما در جهان با خار باشد

نشاط عشق با تیمار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۶ - مویه کردن شهرو پیش موبد

 

مرا تا ویس جفت و یار باشد

همین اندوه خوردن کار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۸ - آگاهى یافتن موبد از رامین و رفتن او در باغ

 

دلش را هر بلایی خوار باشد

هر آن گه کان بلا با یار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۵ - عروسى کردن رامین با گل

 

مرا تا من زیم گل یار باشد

دلم از دیگران بیزار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۳ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

به عشق اندر چنین بسیار باشد

تن عاشق همیشه خوار باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۸۳ - در هجا

 

گر اندک صلتی بخشد امیرت

ازو بستان کزو بسیار باشد

عطای او بود چون ختنه کردن

که اندر عمر خود یکبار باشد

انوری
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

و گر بود او پری دشوار باشد

پری بر چشمه‌ها بسیار باشد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

سخن باید که با معیار باشد

که پر گفتن خران را بار باشد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

 

که در دولت چنین بسیار باشد

گهی شادی گهی تیمار باشد

نظامی
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۴) حکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی

 

بزرگی را که مرد کار باشد

برش بنشین کاثر بسیار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۷) حکایت گبر که پُل ساخت

 

اگر یک دم کسی بیدار باشد

چه گر یکدم بود بسیار باشد

عطار
 
 
۱
۲
۳
۵