گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸ - آغاز داستان ویس و رامین

 

ز تاب و رنگ مثل ریزش زاج

ز سیم آویخته گسترده بر عاج

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰ - گفتاراندر زادن ویس از مادر

 

ده انگشتی چه ده ماسورهء عاج

به سر هر یکی را فندقی تاج

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۶ - پاسخ نامهء ویس از رامین

 

ستون نقره و پیرایهء تاج

سهی سرو بلورین گنبد عاج

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

تو داری حلقهای مشک بر عاج

تو داری از بنفشه ماه را تاج

فخرالدین اسعد گرگانی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰

 

من آن رندم که گیرم از شهان باج

بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج

فرو ناید سر مردان به نامرد

اگر دارم کشند مانند حلاج

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

سریر عرش را نعلین او تاج

امین وحی و صاحب سِرِّ معراج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

ز رشک آن خروس آتشین تاج

گهی تیهو بر آتش گاه دراج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

چو باید شد بدان گلگونه محتاج

که گردد بر در گرمابه تاراج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

 

در آمد دولت شاهی به تاراج

نهاد آن لعل را بر گوشه تاج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

غلط گفتم نمودش تخته عاج

که شه را نیز باید تخت با تاج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم

 

چو فرخ شد بدو هم تخت و هم تاج

در آمد غمزه شیرین به تاراج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

به عنبر سودنش بر گوشه تاج

به عقد آمودنش بر تخته عاج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

چو تخت پیل شه شد تخته عاج

حساب عشق رست از تخت و از تاج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

عروسی بکر بین با تخت و با تاج

سرو بن بسته در توحید و معراج

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

چنان رفتم که سوی کعبه حجاج

چنان باز آمدم کاحمد ز معراج

نظامی گنجوی
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۸ - تمثیل آوردن بلبل منصور و اناالحق گفتن او را در حالت عشق

 

انای تنگنا برداشت حلاج

چو پر شد بر سر آمد شد بتاراج

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۸ - در شرح نفس فرماید

 

مقامات آورد در زیر معراج

نهد پای اضافت بر سر تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۳ - در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

 

در آن شب خواجهٔ ما شد بمعراج

نهاد او بر سرش از بندگی تاج

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۵