گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۶۲ - وله ایضا

 

نظر می کنم در جهان بخت را
به از درگاه تو منظور نیست
یقین شد ظفر را که در روزگار
بجز رایت خواجه منصور نیست
کجا قهر تو سایه بر وی فکند
در آن خطّه خورشید را نور نیست
دماغ جهان از سر کلک تو
شب و روز بی مشک و کافور نیست
چرا پیش لطف تو دم می زند
صبا گر به لطف […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل