گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۱۵

 

بسازم یکی دام چوبینه را

بچاره فراز آورم کینه را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۳۹

 

هم ایزد گشسپ و یلان سینه را

بپرسید و خراد برزینه را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۵۵

 

چو از دور بیند یلان سینه را

بر آشوبد و نو کند کینه را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی هرمزد دوازده سال بود » بخش ۸

 

که چون بینی این کار چوبینه را

بمردی به کار آورد کینه را

فردوسی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۳ - نامه دارا به اسکندر

 

بده جزیت‌، از ما ببَر کینه را

قلم در مکش رسم دیرینه را

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۵۸ - نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینی

 

به بر درگرفت آن سمن سینه را

ز دَر مُهر برداشت گنجینه را

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش دوم: خردنامه » بخش ۱۲ - افسانهٔ ماریه قبطیه

 

درم دادن آتش کُشد کینه را

نشانَد ز دل خشم دیرینه را

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش دوم: خردنامه » بخش ۱۷ - احوال سقراط با اسکندر

 

توانی که روشن کنی سینه را

در او آری آیین آیینه را

نظامی
 

حکیم نزاری » ادب‌نامه » باب اول - در متابعت و مطاوعت پادشاه » بخش ۱

 

فراموش کن رسم دیرینه را

مگو باز احوال پیشینه را

حکیم نزاری
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » آیینه سکندری » بخش ۱ - ساقی نامه

 

چنان زن که آتش زند سینه را

ز سر نو کند داغ دیرینه را

امیرخسرو دهلوی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٨

 

شبی در تواریخ کردم نگاه

شعار بزرگان پیشینه را

درم را بدانگونه افشانده اند

که در پیش مرغان کسی چینه را

ولیکن بزرگان این عصر ما

[...]

ابن یمین
 

فضولی » ساقی نامه » بخش ۵ - مناظره با دف

 

تهی کن ز راز درون سینه را

بگو حال شاهان دیرینه را

فضولی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » خرابات » بخش ۱ - مختصری از کتاب مثنوی مسمّی به خرابات

 

فشاندم غبار غم دینه را

نشان یافتم یار دیرینه را

حزین لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - ساقی نامه

 

بمن ده، که صافی کنم سینه را

برون آرم از زنگ آیینه را

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode