گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۵۳ - دیدن فرامرز،پدر خود را به خواب

 

فرامرز دردم برآمد ز خواب

شگفتی فرومانده از گفت باب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۵۶ - عاشق شدن فرامرز بر دختر شاه پریان

 

کشیدی ز تندی سر اندر سحاب

ندیده سرش طیر پران عقاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۵۸ - آوردن سیه دیو،گنج را به نزد فرامرز

 

رخ لاله گون از عرق پر گلاب

چو بر برگ نسرین چکیده شراب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۵۸ - آوردن سیه دیو،گنج را به نزد فرامرز

 

یکی معجز از زر و یاقوت ناب

بگسترد بر روی خاک آفتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۶۶ - خوان سوم کشتن فرامرز،غول را

 

نیابی بدین راه یک قطره آب

از او بهره و هر یک بهری سراب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۶۹ - پذیره شدن فرطورتوش،فرامرز را

 

ز عکس رخ ساقیان در شراب

همه کاخ بد پر مه و آفتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۲ - دستوری طلبیدن فرامرز از فرطورتوش به جهت رفتن

 

به من بر شبی نگذرد بی شتاب

که من باب خود را نبینم به خواب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۳ - طلب کردن کیخسرو،فرامرز را

 

چو نامه بخوانی هم اندر شتاب

اگر تشنه باشی مکن رای آب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۹ - پاسخ نامه زال از نزد فرامرز

 

بدان ای جهاندیده فرخنده باب

که گر بخت را سر نیابد به خواب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۸ - گرفتار شدن فرامرز به دست غلامان بهمن

 

زبهر خورش گشت پران عقاب

بدان سان که پوشیده شد آفتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - سبب نظم کتاب

 

زبعد ثنا،داستان کتاب

بیان می کنم من ابر هر حساب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - سبب نظم کتاب

 

به ایران طلب کردم ایضا کتاب

ابر هر کتابی بدیدم حساب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - سبب نظم کتاب

 

سخن گوی این نظم بحر کتاب

اگر خواستی نا او هم بیاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۳
۴
۵
۶