گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳۶

 

ای علایی ببین و نیک ببین

که زمانه ستمگریست عظیم

گه ز چوبی کند دمنده شنکج

گه ز گوساله‌ای خدای کریم

هر کرا فضل نیست نیم پشیز

[...]

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

خاک او عنبر آب او تسنیم

محنتش عافیت سموم، نسیم

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

عاشقانی چو آدم و چو کلیم

چون حبیب و مسیح و ابراهیم

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۱ - من عرف نفسه فقد عرف ربه

 

تا مجرد نشد زفعل ذمیم

حق خطابش نکرد «قلب سلیم»

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

کو زپیغمبران مسیح و کلیم‌؟

آدم و شیث و نوح و ابراهیم‌؟

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۲ - والشمس وضحیها والقمراذا تلیها

 

تو رسانی همی به هفت اقلیم

از هزاران هزار گونه نعیم

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۴