گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۷

 

ای به سر برده خیره عمر طویل

همه بر قال قال و گفتن قیل

خبر آری که این روایت کرد

جعفر از سعد و سعد از اسمعیل

که پسر بود دو مر آدم را

[...]

ناصرخسرو
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸۵ - چشم و بینی ببست عزرائیل

 

جای تحسین چو دست مرگ از این

کرد سوی سقر همی تحویل

دهنش گنده بود و رویش زشت

چشم و بینی ببست عزرائیل

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - مدح ابوالفضایل

 

بوالفضایل که سیدیست اصیل

زهره شیر دارد و تن پیل

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - مدح شاهینی

 

چون نهد دست زور میل به میل

نهد انگشت بر میانه کیل

مسعود سعد سلمان
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۷ - در مدح سلطان ابراهیم

 

ای به ذات تو ملک گشته جلیل

وی به نام تو زنده نام خلیل

از بیان تو طبع فضل فرح «فره »

وز بنان تو چشم جود کحیل

پیش حلم تو آب نرم درشت

[...]

ابوالفرج رونی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۱ - **‌*

 

آنچنان زی در او که وقت رحیل

بیش باشد به رفتنت تعجیل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۹ - فصل فی الرزق

 

پیش هر ناکس و خسیس و بخیل

از پی نان مباش خوار و ذلیل

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode