گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۹ - در جواب شعر فضل بن یحیی و عذرخواهی از رفتن و منع صاعد از آمدن

 

فضل یحیاست بر ضعیف و قوی

فضل یحیای صاعد هروی

پادشاه قضات و خواجهٔ شرع

که چو صدرست و دیگران چو روی

از صعود حیات و فضل دلش

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۴

 

ای سنایی به گرد شرک مپوی

آنچه گوید مگوی عقل مگوی

خنصر وسطی این دو انگشت است

هر دو از بهر نفس در تک و پوی

از زمانه اگر امان جویی

[...]

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴ - ‌فی وحدانیة الله تعالی‌

 

چند، بی او به‌کعبه درتک و پوی

در خرابات آی و او را جوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۱ - مدح امیرالمومنین ابوبکر

 

محرم راز حضرت نبوی

عاشق نور روی مصطفوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۵ - فی قدوم الخضر

 

چونکه بر تافتی زدعوی روی

خیز و آب حیات معنی جوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

زین سپس در ره طریقت پوی

گر سخن گویی از حقیقت گوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۷ - حکایت

 

یوسفی دیده‌اند زیبا روی

شاهدی دیده‌اند نیکوخوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

رهروی‌، روسخن زمنزل گوی

همره و همنشین مقبل جوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۳ - ما رَأَیْتُ شَیْئاً إِلّا وَ رَأَیْتُ اللهَ فیهِ

 

دیگری اوفتاده در تک و پوی

لیس فی جبتی سوی الله‌، گوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

به زبان قال و قیل عشق مگوی

خیز و دل را به آب صدق بشوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۰ - شرف المؤمن استغناؤه عن الناس

 

بر در این و آن به هرزه مپوی

وز در خلق آبروی مجوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۱ - فصل فی ترک الدنیا والاعراض عنه

 

بیش از این در ره مجاز مپوی

صفت زلف و خط و خال مگوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۱ - فصل فی ترک الدنیا والاعراض عنه

 

ازپی هر خسیس مدح مگوی

وز در هر بخیل صله مجوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۵ - کل یوم هو فی شأن

 

چون در آید بلا، مگردان روی

روی درحق کن و «‌رضینا» گوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

چون ترا عافیت نماید روی

پس از آن بر طریق آز،مپوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

چون تو از آرزو بتابی روی

آرزو در پی‌ات کند تک و پوی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۶ - در فضیلت عدالت

 

هر یکی همچو دیو درتگ و پوی

همه دور از خدا و دنیا جوی

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode