گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۶

 

ملکان را ز آسمان کبود

چون تو هرگز کریم و راد نبود

هرگز از تو کسی بلا نکشید

هرگز از تو کسی جفا نشنود

عید فرخنده باد بر تو ملک

[...]

قطران تبریزی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - مدح شاهینی

 

پیش از این هیچ کار دیگر بود

که شبی مست پیش او بغنود

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳ - در حق خویش گوید

 

جای من پیش خویشتن فرمود

تا مکان و محل من بفزود

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - صفت کودک جعبه زن

 

بکنند این همه ندارد سود

روز دیگر همان بخواهد بود

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۱ - صفت بانوی قوال

 

گیرد او بر نشسته ایمن بود

بر هنر لاخ و لخ چنین فرمود

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۱ - فی تخلص الممدوح و تلخیص الروح‌

 

کو قدم تا بدین طریق رود

یا کجا گوش کاین سخن شنود

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۲ - مفتاح ابواب الاسرار مصباح ارواح الابرار

 

هر چه آورد از عدم به وجود

از وجود همه تویی مقصود

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۷ - حکایت

 

از عدم آمده به شهر وجود

کرده منزل به طالع مسعود

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۸ - قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء

 

چون زفطرت تو بوده‌ای مقصود

همگنان چون برادران حسود،

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۹ - فصل فی الرزق

 

روزی خود به پر چرخ‌کبود

نتواند کسی به جهد افزود

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۵ - الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم

 

زانکه او ظالم و مسلمان بود

خلق‌، عاجز، خدای، ناخشنود

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۳۶