گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۷ - در سؤال از عقل کل و جواب او

 

در چمنهاش بلبلان ، گویا

نغمه‌شان جمله «‌ربنا الاعلی»

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۷ - حکایت

 

اندر آن دم که مبدع اشیا

کرد نقش وجود را پیدا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

خویشتن پاک کن زچرک هوا

تا نهی پای در مقام رضا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۲ - فصل فی ذکر القلب والتخلص فی العقل

 

در ازل گر به نفس هست انشا

جوهر و جسم و صورت و معنا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

هر چه یابی زنعمت دنیا

برفشان بهر عزت عقبا

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۶