گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۲۷ - در نصیحت نفس خود

 

انوری شعر و حرص دانی چیست

این یکی طفل و آن دگر دایه

پایهٔ حرص کدیه و طمعند

تا نگردی به گرد آن پایه

تاج داری خروس وار از علم

[...]

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۲۸ - از لالابک تقاضایی کند

 

ای جهان را دفین به دست تو در

چون معادن هزار سرمایه

دولتت را دوام همخانه

مدتت را زمانه همسایه

گردن و گوش آفرینش را

[...]

انوری
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

از تو بر خاک اگر فتد سایه

نور او ماه را دهد مایه

حمیدالدین بلخی
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » حکایت نخست

 

بخرید آن حریصِ بی مایه

بدل گاو خر ز همسایه

حمیدالدین بلخی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode