گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۹ - صفت زرور بربطی

 

چون می و شیر یافت اندامی

راند هر ساعتی بر او کامی

مسعود سعد سلمان
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » حکایت دوم

 

زین سپس گر فلک کند خامی

من و فتراک مجلس سامی

حمیدالدین بلخی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

 

صحبتی جوی کز نکونامی

در تو آرد نکو سرانجامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۸ - آغاز داستان بهرام

 

روز اول که صبح بهرامی

از شب تیره برد بدنامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

 

چون سهیل جمال بهرامی

از ادیم یمن ستد خامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

نکنم بی‌خودی و خودکامی

چون شدم پخته کی کنم خامی‌؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

چونکه دید آن شکوه بهرامی

که‌افسر و تخت شد بدو نامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

در شبی عنبرین بدین خامی

کرد بهرام جنگ بهرامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

گر برآورد هر کسی نامی

بود با لشگری به ایامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

روزی از بهر شغل رسامی

بهره‌مند از بقای بهرامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۶ - کشتن بهرام وزیر ظالم را

 

از خیانت‌گر‌ی‌ست بدنامی

وز بدی هست بد سرانجامی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۷ - فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار

 

اولش داده‌ای نکو نامی

آخرش ده نکو سرانجامی

نظامی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۵۹

 

زندگانی مجلس سامی

باد در سروری و خودکامی

نام تو زنده باد کز نامت

یافتند اصفیا نکونامی

می‌رسانم سلام و خدمت‌ها

[...]

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode