گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۳

 

بی‌طمع باش اگر همی خواهی

تا نیفتی ز پایهٔ امجاد

زان که چون مرغ دشتی ز ره طمع

کرد آهنگ دانهٔ صیاد

ناشده حلق او چو حلقهٔ دام

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۵

 

گرچه شمشیر حیدر کرار

کافران کشت و قلعه‌ها بگشاد

تا سه تا نان نداد در حق او

هفده آیت خدای نفرستاد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

چند جستم ولیک دست نداد

قصه‌ای آنچنان نمی‌افتاد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

آن کزو زاد و آنکه از تو بزاد

هر دو راکشت و تو بدو شده شاد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۶ - در فضیلت عدالت

 

در جهانی که هست کون و فساد

در کشیدند رخ‌، صلاح و سداد

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode