گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » ماههای فارسی » شمارهٔ ۳ - خرداد ماه

 

زینت باغ ماه خرداد است

گر به باده گرایی از دادست

بت نو شاد گشت گلبن و باغ

گویی از حسن و زیب نو شادست

بلبلان را که خطبه خوان شده اند

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - صفت پری بانی

 

چون گریبان به ناز بگشادست

عامل او را سه توله زر دادست

مسعود سعد سلمان
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۵ - در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی و شکر نعمت او

 

از خواص سخای مجد کرم

که همه دین و دانش و دادست

آنکه گردون در انتظام امور

تا که شاگرد اوست استادست

آنکه تا بنده می‌خرد جودش

[...]

انوری ابیوردی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۷ - در طلب جو این قطعه فرموده

 

ای بزرگی که دین یزدان را

لقبت صد کمال نو دادست

دان که من بنده را خداوندی

میوه و گوشتی فرستادست

میوه در ناضج اوفتاد و کسی

[...]

انوری ابیوردی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸ - نیز هم

 

بخدائی که هر که بنده اوست

در دو عالم حقیقت آزادست

کاصفهان بی حضور مخدومان

اصفهان نیست وحشت آبادست

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

آنچه ما را فریضه افتادست

ظلم را ظلم و داد را دادست

نظامی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۳ - ایضا له

 

صدر آزادگان و خواجۀ دهر

که از وجان مردمی شادست

بر سرکان ز وجود او خاکست

در کف بحر با کفش با دست

پیش دستش چو سرو برپایست

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

اوحدی » جام جم » بخش ۵۳ - در شفقت بر زیر دستان

 

خواجگی گر به آدمی دادست

بنده نیز آخر آدمی زادست

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۱ - در صفت شیخ مرشد

 

اگرش مال کم شود شادست

و گر افزون شودبرش بادست

اوحدی مراغه‌ای
 
 
۱
۲