گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

بخدائی که هر که بنده اوست

در دو عالم حقیقت آزادست

کاصفهان بی حضور مخدومان

اصفهان نیست وحشت آبادست