گنجور

 
مسعود سعد سلمان

زینت باغ ماه خرداد است

گر به باده گرایی از دادست

بت نو شاد گشت گلبن و باغ

گویی از حسن و زیب نو شادست

بلبلان را که خطبه خوان شده اند

منبر از شاخ سرو آزادست

با نشاط است و رامش و شادی

هر چه بنده ست و هر چه آزادست

ملک عالی و عدل ازو عالی

شاه شادست و خلق ازو شادست

شه ملک ارسلان بن مسعود

که ازو دین و دولت آبادست

جاه او ملک باد تا ملک است

کار او داد باد تا دادست

 
sunny dark_mode