گنجور

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۱ - در بیان وصف الحال و تحریض در ریاضت و اشارت به موت اختیاری بحکم موتوا قبل ان تموتوا

 

من درین ره چون که گشتم محو عشق

یافتم ذوق دگر از صحو عشق

چون فنا گردد من و ما و تویی

بیگمان گردد یکی نقش دویی

آن عجایبها که در راه فنا

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۲ - در بیان قیامات انفسی و منازل و مراتب سیر سالکان

 

نفس اماره چو مرد از خوی بد

دید موتوا را به دیده سر خود

شد قیامتهای نفس ظاهرش

دید من مات عیان چشم سرش

خود قیامتهای انفس هست چار

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۳ - اشارت به اخلاق ذمیمه و حسنه و تهذیب اخلاق سیئه بحسنه و آثار و اسرار آن و در بیان آنکه بهشت و دوزخ نتایج اعمال و اخلاق حسنه و سیئه است و این هر دو در دار دنیا با انسان است.

 

نیست مردم هر کرا خلق بدست

در حقیقت چون سباعست و ددست

صاحب خلق بد آمد همچو دیو

دایماً با خلق در مکرست و ریو

خلق بد ز افعال بد هم بدترست

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۴ - در بیان آنکه ترقی در طور مراتب نفس به طریق تنزل است

 

نفس تا اماره باشد آتش است

دایماً با سوختن او را خوش است

چونکه شد لوامه بر طبع هواست

مختلف احوال با خوف و رجاست

چونکه گردد ملهمه غالب بر او

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۵ - عارفی که در صحرا به سردی هوا دچار شده به طلب آتش سوی ده می‌دوید

 

عارفی می رفت یک روزی به راه

بود صحرا و نبود آنجا پناه

ابر پیدا گشت و باریدن گرفت

جامه اش تر گشت و چاهیدن گرفت

می دوید از دست باران آن چنان

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۶ - در جامعیت انسان و تطابق میان آفاق و انفس به مقتضای سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و طریق معرفت نفس و خدا بحکم: من عرف نفسه فقد عرفه ربه.

 

تو به معنی جان جمله عالمی

هر دو عالم خود تویی بنگر دمی

لوح محفوظ است در معنی دلت

هر چه می جویی شود زو حاصلت

در حقیقت خود تویی ام الکتاب

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۷ - حکایت

 

سرور اقطاب عالم بایزید

آنکه خود را آنچنان که هست دید

راستی را او درین ره حجت است

قول او چون فعل او بی صنعت است

همچو بحرم گفت من اندر مثل

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۹ - حکایت

 

وحی آمد سوی موسی از خدا

گر همی خواهی رضای لطف ما

بر خلاف نفس میکن هر چه هست

دشمن این نفس سرکش کن درست

من که خلاق جهانم در جهان

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۳۵ - در بیان آنکه شرط را ه سالک صدق و اخلاص است و امتحان اهل کلام موجب خذلان دین و دنیا می‌گردد و ممتحن ملعون است.

 

صدق و اخلاص است زاد رهروان

هر که مخلص گشت باشد رهرو آن

طالب بی صدق کی آید به کار

گر نه ای صادق نبینی وصل یار

امتحان اهل دل نبود صلاح

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۳۶ - جنید بغدادی

 

پیر بغدادی جنید آن رهنما

چونکه شد اندر طریقت پیشوا

هر کسی کردند آغ ا ز حسد

گفتن او را پیشوایی کی رسد

صد کمال ار هست پوشاند حسد

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۳۷ - حکایت شیخ زنجانی

 

شیخ زنجانی ولی خاص حق

بوالفرج کو برد از عالم سبق

پیشو ا ی جمله در کشف و صفا

در تجلی و فنا و در بقا

گفت هر کو گفتۀ این قوم را

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۳۸ - حکایت حسن بصری

 

مقتدای دین حسن خیر الانام

آنکه شهر بصره شد او را مقام

داشت در همسایه یک آتشپرست

نام او شمعون و چون پروانه مست

گشت او بیمار و در نزع اوفتاد

[...]

اسیری لاهیجی
 
 
۱
۲
۳
۴
۷
sunny dark_mode