گنجور

 
اسیری لاهیجی

چون ترا نفس تو شد اعدا عدو

بر حذر می باش روز و شب از او

هر که گردد او مطیع نفس بد

روی نیکی می نبیند تا ابد

خود خلاف نفس در راه خدا

بهترین طاعت آمد مر تو را

بدترین دشمنت چون نفس تست

دوستی با وی مکن ای مرد سست

چون سر کفر جهان ای مرد دین

بردن فرمان نفس آمد یقین

بر خلافش کن هر آنچه می کنی

تا رهی از مکر آن دیو دنی

در خلاف نفس شو ثابت قدم

تا گذر یابی به اسرار قدم

 
sunny dark_mode