گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

باقیات الصالحات آمد کریم

رسته از صد آفت و اخطار و بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲ - قصهٔ خورندگان پیل‌بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح

 

از برای امتحان، خوار و یتیم

لیک اندر سر، منم یار و ندیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۷ - نواختن مجنون آن سگ را کی مقیم کوی لیلی بود

 

سغبهٔ صورت شد آن خواجهٔ سلیم

که به ده می‌شد به گفتاری سقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۳۸ - تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام

 

گفت فرعونش چرا تو ای کلیم

خلق را کشتی و افکندی تو بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴۶ - جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود

 

آن زمان که خفته باشد آن حکیم

آن عصا را قصد کن بگذار بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۵۲ - حکایت

 

چون تجلی کرد اوصاف قدیم

پس بسوزد وصف حادث را گلیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۵۶ - عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن

 

نظم و تجنیس و قوافی ای علیم

بندهٔ امر توند از ترس و بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۶۲ - رنجور شدن اوستاد به وهم

 

گشت استا سست از وهم و ز بیم

بر جهید و می‌کشانید او گلیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۶۵ - خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر

 

سجده کردند و بگفتند ای کریم

دور بادا از تو رنجوری و بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۷۵ - سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا

 

گر ببینی خواب در خود را دو نیم

تن‌درستی چون بخیزی نی سقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۹۸ - اقتدا کردن قوم از پس دقوقی

 

یعنی ای شاهان شفاعت کین لئیم

سخت در گل ماندش پای و گلیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۰۲ - دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی

 

ای عظیم از ما گناهان عظیم

تو توانی عفو کردن در حریم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۱۷ - گریختن عیسی علیه السلام فراز کوه از احمقان

 

از کی این سو می‌گریزی ای کریم

نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۷
sunny dark_mode