گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۲ - تیر و کمان

 

عادت ما این بود، بر ما مگیر

نه کمان آسایشی دارد، نه تیر

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۳ - گره گشای

 

زد گره در دامن آن گندم، فقیر

شد روان و گفت کای حی قدیر

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

مایه را دزدید و نانم شد فطیر

جای نان، سنگش ده، ای رب قدیر

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۶ - نا آزموده

 

حرف ظالم، هر چه گوید می‌پذیر

هر چه از مظلوم میخواهی بگیر

پروین اعتصامی
 
 
۱
۴۳
۴۴
۴۵