گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۲ - تیر و کمان

 

گر تو از کردار بد باشی بری

کس نخواهد با تو کردن بدسری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

تا که چشمت دید همیان زری

کردی از دل، آرزوی زیوری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۷۲ - روح آزاد

 

خیره شد فرجام زان جلوه‌گری

بردش از شادی بسوی گوهری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۳ - گره گشای

 

از دری میرفت حیران بر دری

رهنورد، اما نه پائی، نه سری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۷ - گل پژمرده

 

زین همه زیبائی و جلوه‌گری

یک گل پژمرده با خود میبری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۴ - گلهٔ بیجا

 

از چه گشتستیم ما از هم بری

خوی کردستیم با خیره‌سری

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۷ - نا اهل

 

تو ندانم از کدامین کشوری

هر که هستی، مایهٔ دردسری

پروین اعتصامی
 

رهی معیری » منظومه‌ها » سوگند

 

لاله‌رویی بر گل سرخی نگاشت

کز سیه‌چشمان نگیرم دلبری

از لب من کس نیابد بوسه‌ای

وز کف من کس ننوشد ساغری

رهی معیری
 
 
۱
۲۵
۲۶
۲۷
sunny dark_mode