گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱ - تمامت کتاب الموطد الکریم

 

منکری این را که شمس کورت

شمس پیش تست اعلی‌مرتبت

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۴۵ - قصهٔ سلطان محمود و غلام هندو

 

فقر آن محمود تست ای بی‌سعت

طبع ازو دایم همی ترساندت

مولانا
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
۱۳