گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۸ - جولای خدا

 

کوها کارست در این کارگاه

کس نمی‌بیند ترا، ای پر کاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۳ - خوان کرم

 

شد پریشانی چو باد و من چو کاه

پیش باد، از کاه آسایش مخواه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

قاضی کشمر ز محضر، شامگاه

رفت سوی خانه با حالی تباه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

کرد خشم آلوده، سوی زن نگاه

گفت کز دست تو روزم شد سیاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

کور و عاجز بس در افکندم بچاه

تا که شد هموار از بهر تو راه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۳ - گره گشای

 

این دعا میکرد و می‌پیمود راه

ناگه افتادش به پیش پا، نگاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

در شکسته، حجره و ایوان سیاه

نه چراغ و نه بساط و نه رفاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

سر بگردید از غم و دل شد تباه

ای خدا، با سر دراندازش بچاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۹ - لطف حق

 

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

گفت کای فرزند خرد بی‌گناه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۹ - لطف حق

 

تند بادی، کرد سیرش را تباه

روزگار اهل کشتی شد سیاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۹ - لطف حق

 

تا که خود بشناختند از راه، چاه

چاهها کندند مردم را براه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۳ - معمار نادان

 

دیده را بستی و افتادی بچاه

ره شناسا، این تو و این پرتگاه

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۶ - نا آزموده

 

گفت، چون رفتم بمحضر صبحگاه

روستائی زاده‌ای آمد ز راه

پروین اعتصامی
 
 
۱
۵۸
۵۹
۶۰