گنجور

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

هست بسم اللّه الرحمن الرحیم

مصحف آیات اسرار قدیم

نام حق سر دفتر هر دفتر است

آنچه بی نام خ دایست ابتر است

افتتاح نامها از نام او

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲ - مناجات و استدعا به متابعت امر ادعونی استجب لکم و اشارت به بعضی از احوال و اطوار صوری و معنوی سالکان راه طریقت کثرهم اللّه تعالی بین الانام

 

یا الهی انت منان الکریم

صاحب الاکرام و المن العظیم

تا بکی باشم ز دیدارت جدا

روی بنما تا کنم جان را فدا

باده ای ده کز خودم سازد خلاص

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۳ - فی نعت النبی الامی العربی المحمدی الختمی صلی الله علیه واله وسلم

 

آن حبیب خاص رب العالمین

آن شفیع خلق عالم یوم دین

گشته تابان مهر و مه از روی او

منزل جانها خم گیسوی او

از جمال اوست عالم را صفا

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۴ - فی منقبت الامام الکامل المکمل السید محمد النور بخش قدس سره العزیز

 

ملک دین را آنکه حالی مقتداست

زبدۀ اولاد ختم انبیاست

آن محمد نام عیسی مرتبت

ملک معنی را سلیمان منزلت

آمده از غیب نامش نور بخش

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۵ - در نصیحت و تحریض در سلوک و ریاضت و تهذیب اخلاق سیۀ بحسنه و مخالفت نفس و هوی و متابعت پیر کامل رهنما و بیان روش اولیا و طریق وصول به مقامات عرفا

 

پاک شو از نخوت و حرص و حسد

تا که باشی بندۀ پاک احد

از تکبر وز رعونت دور باش

تا که گردی زاولیای خواجه تاش

هر که از اخلاق بد وارسته شد

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۶ - در طریق ارادت و بیان آداب مرید نسبت با پیر کامل

 

گر هوای این سفر داری دلا

دامن رهبر بگیر و برتر آ

خود ارادت ترک عادت می شمر

ترک عادت را سعادت می شمر

گر ارادت بدو راه طالب است

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۷ - وصف الحال بالنسبة الی اهل الکمال

 

من که بگذشتم ز نقش آب و گل

رهروان را بنده ام از جان و دل

من که دامن از جهان بر چیده ام

عشق اهل دل به جان بگزیده ام

من که دارم از همه عالم فراغ

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۸ - شیخ سلیمان و بیان رسوخ ارادت یکی از مریدان

 

این حکایت بشنو از پیر و مرید

تا که گردی در ار ا د ت بر مزید

شیخ دارانی که شیخ فقر بود

بو سلیمان نام و قطب عصر بود

یک مریدی داشت با صدق و صفا

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۹ - در تحریض متابعت قطب عالم که شیخ مرشد کامل زمانه است

 

گر وصال دوست می خواهی بیا

بنده شود این خواجۀ دل زنده را

خواجۀ دل زنده قطب عالم است

مرکز دوران چرخ اعظم است

مهدی و هادی ره آن کامل است

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۰ - در بیان احوال جماعتی که خود را مرشد دانسته و راهبری نمایند و فی الحقیقه راهزنان راه حق‌اند و ضال و مضل‌اند

 

رهزنان چون رهنما پنداشتی

احمد و بوجهل چون هم داشتی

اشقیا از اولیا نشناختی

دین و دنیا را از آ ن درباختی

کرده ای اعمی تر از خود پیر راه

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۱ - در بیابان شوق و عشق و احوال و اطوار عاشقان و مشتاقان جانباز با سوز و نیاز و اشارت به آنکه زاد این سفر پر خطر عجز است و بیچارگی و شکست و نیستی و منع طمطراق خودی

 

زاد راه او فغان و زاریست

عزت و دولت همه در خواریست

گر تو خواهی دولت دیدار یار

باش گریان همچو ابر نوبهار

گریه و زاری نشان درد بود

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۲ - حکایت بایزید بسطامی قدس اللّه سره

 

والی اقلیم عرفان بایزید

آنکه دایم بود عشقش بر مزید

گفت حق فرمود الهامی بدل

آمد آوازی و اعلامی بدل

که خزینه ما ز هر جنسی پر است

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۳ - تحریض در طلب و کیفیت حال طالب و اطوار و آداب طلب کاری و بیان وصف الحال در علامت طلب و طالب

 

آتش درد طلب دردل فروز

هر چه یابی غیر مطلوبت بسوز

بگذر از ناموس در راه طلب

لاابالی وار رو در راه رب

هر که در راه طلب مردانه است

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۴ - حکایت

 

اندرین معنی بگویم قصه ای

تا برد هر طالبی زو حصه ای

داشتم یاری که یار شوق بود

عارف حق بین و صاحب ذوق بود

در حضر چون جان و تن با هم بدیم

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۵ - حکایت شیخ سری

 

نقل آمد از کبار اولیا

از سری آن سرور اهل صفا

رهنمای سالکان را ه دین

آن ولی خاص رب العالمین

داشت در بغداد روزی مجلسی

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۶ - در بیان تاثیر صحبت و خواص آن و فایدۀ مصاحبت فقرا و اولیا

 

صحبت طالب طلب ای مرد دین

هر که طالب نیست زو دوری گزین

زهر قاتل می شمر صحبت به عام

هست صحبت را اثرهای تمام

چون مصاحب گشت مس با کیمیا

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۸ - در بیان اقسام سالکان راه اله و تفاوت مراتب ایشان

 

چار قسم اند سالکان راه دین

حال هر یک را زمن بشنو یقین

اولین مجذوب سالک آمدست

کاول از جذبه به حق واصل شدست

حق فرستادش به سوی خلق زود

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۹ - حکایت زاهدی که به وقت بایزید در بسطام وحید التقوی بود

 

زاهدی در وقت سلطان بایزید

بود در بسطام در تقوی وحید

بود بس صاحب قبول و با تبع

در میان شهر شهره در ورع

صایم الدهر و به شب قایم چو شمع

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۲۰ - حکایت به خواب دیدن ذات گرامی حق را بایزید بسطامی

 

بایزید آن حجت اسلام و دین

آن خلیفه حق و قطب العارفین

گفت دیدم یک شبی حق را به خواب

گفتمش ای درگهت خیر المآب

ره به تو چون است در تو چون رسم

[...]

اسیری لاهیجی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode