گنجور

 
سعدی
 1. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱: ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

 2. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲: ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳: وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۴: ای که رحمت می‌نیاید بر منت

 5. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۲: آن به که چون منی نرسد در وصال دوست

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱: دیر آمدی ای نگار سرمست

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۰: سرمست درآمد از درم دوست

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۵: عیب یاران و دوستان هنر است

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۶: گر صبر دل از تو هست و گر نیست

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۹: هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۵: بازت ندانم از سر پیمان ما که برد

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۸: کاروان می‌رود و بار سفر می‌بندند

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۳: آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۷: پیش رویت قمر نمی‌تابد

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۹: تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۰: دلم خیال تو را رهنمای می‌داند

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۲: سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۲: گر آن مراد شبی در کنار ما باشد

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۲: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۷: دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۸: دلی که دید که غایب شده‌ست از این درویش

 22. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۵: هر که با یار آشنا شد گو ز خود بیگانه باش

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷: جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

 24. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۰: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۳: آن نه روی است که من وصف جمالش دانم

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۶: بس که در منظر تو حیرانم

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۱: چون من به نفس خویشتن این کار می‌کنم

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۲: عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۲: گر غصه روزگار گویم

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۲: ما دگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۳: می‌روم وز سر حسرت به قفا می‌نگرم

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۶: من این طمع نکنم کز تو کام برگیرم

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۳: بکن چندان که خواهی جور بر من

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۴: نشان بخت بلند است و طالع میمون

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۸: ای چشم تو دلفریب و جادو

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۹: ای رخ چون آینه افروخته

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۲: ای باغ حسن چون تو نهالی نیافته

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۸: ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۸: تو خود به صحبت امثال ما نپردازی

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸: تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۹: خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۷: خلاف سرو را روزی خرامان سوی بستان آی

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۳: دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۴: ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری

 45. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در ستایش ابوبکر بن سعد: وجودم به تنگ آمد از جور تنگی

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۰: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۴: مرا دلیست گرفتار عشق دلداری

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۳: اگر تو میل محبت کنی و گر نکنی

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۰: بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۰: خلاف شرط محبت چه مصلحت دیدی

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۹: ساقیا می ده که مرغ صبح بام

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۳: در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۰: چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد

 54. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۲: ذوق شراب انست، وقتی اگر بباشد

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۱: تو آن نه‌ای که دل از صحبت تو برگیرند

 56. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۸: خداوندی چنین بخشنده داریم

 57. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۱: دوش در صحرای خلوت گوی تنهایی زدم

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۸: ما دل دوستان به جان بخریم

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۳: راستی گویم به سروی ماند این بالای تو

 60. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۵: اگر تو پرده بر این زلف و رخ نمی‌پوشی

 61. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۹: یارب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۶: فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد

 63. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۱: نادر از عالم توحید کسی برخیزد

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۵: یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۳: روزگاریست که سودازده روی توام

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۰: کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم

sunny dark_mode