گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عنصرالمعالی کیکاووس
 

بسم الله الرحمن الرحیم

باب اول: اندر شناخت راه حق تعالی

باب دوم: در آفرینش پیغامبران

باب سیوم: اندر سپاس داشتن از خداوند نعمت

باب چهارم: اندر فزونی طاعت از راه توانستن

باب پنجم: اندر شناختن حق پدر و مادر

باب ششم: اندر فروتنی و افزونی هنر

باب هفتم: اندر پیشی جستن در سخن‌دانی

باب هشتم: اندر یاد کردن پندهای نوشروان عادل

باب نهم: اندر ترتیب پیری و جوانی

باب دهم: اندر خویشتن‌داری و ترتیب خوردن و آداب آن

باب یازدهم: اندر ترتیب شراب خوردن و شرایط آن

باب دوازدهم: اندر مهمانی کردن و مهمان شدن و شرایط آن

باب سیزدهم: اندر مزاح و نرد و شطرنج و شرایط آن

باب چهاردهم: اندر عشق ورزیدن و رسم آن

باب پانزدهم: اندر تمتع کردن

باب شانزدهم: اندر آیین گرمابه رفتن

باب هفدهم: اندر خفتن و آسودن

باب هجدهم: اندر شکار کردن

باب نوزدهم: اندر چوگان زدن

باب بیستم:اندر کارزار کردن

باب بیست و یکم: اندر آیین جمع کردن مال

باب بیست و دوم: اندر امانت نگاه داشتن

باب بیست و سیوم: اندر برده خریدن و شرایط آن

باب بیست و چهارم: اندر خانه و عقار خریدن

باب بیست و پنجم: اندر خریدن اسب

باب بیست و ششم: اندر زن خواستن

باب بیست و هفتم: اندر فرزند پروردن و آیین آن

باب بیست و هشتم: اندر دوست گزیدن و رسم آن

باب بیست و نهم: اندر اندیشه کردن از دشمن

باب سی‌ام: اندر آیین عقوبت کردن و عفو کردن

باب سی و یکم: اندر طالب علمی و فقیهی

باب سی و دوم: اندر تجارت کردن

باب سی و سیوم: اندر ترتیب علم طب

باب سی و چهارم: اندر علم نجوم و هندسه

باب سی و پنجم: در رسم شاعری

باب سی و ششم: اندر آداب خنیاگری

باب سی و هفتم: اندر خدمت کردن پادشاه

باب سی و هشتم: اندر آداب ندیمی کردن

باب سی و نهم: در آیین کاتب و شرط کاتبی

باب چهلم: در شرایط وزیری پادشاه

باب چهل و یکم: در آیین و رسم اسفهسالاری

باب چهل و دوم: اندر آیین و شرط پادشاهی

باب چهل و سیوم: در آیین و رسم دهقانی و هر پیشه که دانی

باب چهل و چهارم: در آیین جوانمردی