گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات
 

شمارهٔ ۱: زین زنگ به که آینه خود دهی صفا - زین زنگ به که آینه خود دهی صفا

شمارهٔ ۲: وای آن کس که به دنییست گرفتار شده - وای آن کس که به دنییست گرفتار شده

شمارهٔ ۳: دولت مرد عقل مادرزاد - دولت مرد عقل مادرزاد

شمارهٔ ۴: گفت شکر آن را که از عزت مرا سر برافراخت - گفت شکر آن را که از عزت مرا سر برافراخت

شمارهٔ ۵: که در طبع فلان ممسک کرم نیست - که در طبع فلان ممسک کرم نیست

شمارهٔ ۶: زآشنای وطن بسی بهتر - زآشنای وطن بسی بهتر

شمارهٔ ۷: بکن اندیشه اول از سر هوش - بکن اندیشه اول از سر هوش

شمارهٔ ۸: ولیکن ترک صحبت زان به آمد - ولیکن ترک صحبت زان به آمد

شمارهٔ ۹: کین سخن پرسید روزی کهتری از مهتری - کین سخن پرسید روزی کهتری از مهتری

شمارهٔ ۱۰: تا به کی تاج و نگین خواهد ماند - تا به کی تاج و نگین خواهد ماند

شمارهٔ ۱۱: دفع ظلمش تیغ عدل شاه به - دفع ظلمش تیغ عدل شاه به

شمارهٔ ۱۲: خاک باشد سیم صرف و زر ناب - خاک باشد سیم صرف و زر ناب

شمارهٔ ۱۳: ز پیوند جوانان گوشه ای گیر - ز پیوند جوانان گوشه ای گیر

شمارهٔ ۱۴: ساز محکم ور نه زانم غیر درد و غم چه سود - ساز محکم ور نه زانم غیر درد و غم چه سود

شمارهٔ ۱۵: دفتر فضل و جود را فهرست - دفتر فضل و جود را فهرست

شمارهٔ ۱۶: می خوری غم برای خود می خور - می خوری غم برای خود می خور

شمارهٔ ۱۷: خواجه از کسب اشتهای دروغ - خواجه از کسب اشتهای دروغ

شمارهٔ ۱۸: سررشته حزم را مکن گم - سررشته حزم را مکن گم

شمارهٔ ۱۹: که شاید گر به آب زر نویسی - که شاید گر به آب زر نویسی

شمارهٔ ۲۰: بعد مرگ از وی بماند در جهان نایب مناب - بعد مرگ از وی بماند در جهان نایب مناب

شمارهٔ ۲۱: جز دعای خیرشان حرفی مده از دل برون - جز دعای خیرشان حرفی مده از دل برون

شمارهٔ ۲۲: حالت امروز هیچ خوشتر هست - حالت امروز هیچ خوشتر هست

شمارهٔ ۲۳: که در دقت ز مو فرقش توان کرد - که در دقت ز مو فرقش توان کرد

شمارهٔ ۲۴: می خواند قصاید چه مسجع چه مرصع - می خواند قصاید چه مسجع چه مرصع

شمارهٔ ۲۵: خوانند مردمان پی دفع ملالتش - خوانند مردمان پی دفع ملالتش

شمارهٔ ۲۶: در نکته های تازی با وی سخن ندارم - در نکته های تازی با وی سخن ندارم

شمارهٔ ۲۷: در منتصف ظهر شد آرام دل ما - در منتصف ظهر شد آرام دل ما

شمارهٔ ۲۸: دادن و بردنش به هم نزدیک - دادن و بردنش به هم نزدیک

شمارهٔ ۲۹: سخنم را به خط خوب آراست - سخنم را به خط خوب آراست

شمارهٔ ۳۰: نزد رقم که نه هر بیت شد به زخمی خاص - نزد رقم که نه هر بیت شد به زخمی خاص

شمارهٔ ۳۱: به بیش و کم نویسی شد فسانه - به بیش و کم نویسی شد فسانه

شمارهٔ ۳۲: گرد هر صفحه صفحه گردیدم - گرد هر صفحه صفحه گردیدم

شمارهٔ ۳۳: همچو یوسف یگانه در خوبی - همچو یوسف یگانه در خوبی

شمارهٔ ۳۴: ز نقشبندی لطفت جهان نگارستان - ز نقشبندی لطفت جهان نگارستان

شمارهٔ ۳۵: چو پا بهر تسوید او سوده تارک - چو پا بهر تسوید او سوده تارک

شمارهٔ ۳۶: ز آب و خاک خراسان چو دید ناسازی - ز آب و خاک خراسان چو دید ناسازی

شمارهٔ ۳۷: نکته دانی ز زمره فضلا - نکته دانی ز زمره فضلا

شمارهٔ ۳۸: دقیقه ای ز فنون کرم فرونگذاشت - دقیقه ای ز فنون کرم فرونگذاشت

شمارهٔ ۳۹: کی بود لایق که از پیش نظر دورش نهند - کی بود لایق که از پیش نظر دورش نهند

شمارهٔ ۴۰: لیکن این پیش خرد ممنوع است - لیکن این پیش خرد ممنوع است

شمارهٔ ۴۱: رونقی می دهش از شعر نکو گفتاری - رونقی می دهش از شعر نکو گفتاری

شمارهٔ ۴۲: به تسوید این نسخه خوش مشرف - به تسوید این نسخه خوش مشرف

شمارهٔ ۴۳: به صد آوازه نامزد گردد - به صد آوازه نامزد گردد

شمارهٔ ۴۴: چرا باشی به جود خویش غره - چرا باشی به جود خویش غره

شمارهٔ ۴۵: پشت آن یک دو گوسفند که کشت - پشت آن یک دو گوسفند که کشت

شمارهٔ ۴۶: خصم گو دندان مزن گر نیک یا بد می خورم - خصم گو دندان مزن گر نیک یا بد می خورم

شمارهٔ ۴۷: ازان صره کز وی سر افراشتم - ازان صره کز وی سر افراشتم

شمارهٔ ۴۸: در سفر راضی به قوت لایموت - در سفر راضی به قوت لایموت

شمارهٔ ۴۹: تا اسب من ز ایلچیان کم کشد گزند - تا اسب من ز ایلچیان کم کشد گزند

شمارهٔ ۵۰: جمع می کرد آنچه می افکند در یک کاسه آب - جمع می کرد آنچه می افکند در یک کاسه آب

شمارهٔ ۵۱: بگذری از صد و دویست شوی - بگذری از صد و دویست شوی

شمارهٔ ۵۲: که از مردی نبودش هیچ رنگی - که از مردی نبودش هیچ رنگی

شمارهٔ ۵۳: فتاده ست در خانه ام قحطسالی - فتاده ست در خانه ام قحطسالی