گنجور

 
جامی

هیچ کس را نشود دنیی و دین جمع به هم

وای آن کس که به دنییست گرفتار شده

لفظ دین بر سر دینار چه باشد یعنی

دین دنیی طلبان در سر دینار شده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode