گنجور

قطعات

حافظ
حافظ » قطعات
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ب | ت | د | ش | غ | ق | ل | م | ن | و | ه | ی

ب

قطعه شماره ۱: چرا بایدت دیگری محتسب

ت

قطعه شماره ۲: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست

قطعه شماره ۳: که در این مزرعه جز دانهٔ خیرات نکشت

قطعه شماره ۴: امام سنت و شیخ جماعت

قطعه شماره ۵: متنفر شده از بنده گریزان میرفت

قطعه شماره ۶: دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت

د

قطعه شماره ۷: به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

قطعه شماره ۸: ساحت کون ومکان عرصهٔ میدان تو باد

قطعه شماره ۹: دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد

قطعه شماره ۱۰: بر قبهٔ طارم زبرجد

قطعه شماره ۱۱: به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد

قطعه شماره ۱۲: این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

قطعه شماره ۱۳: از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود

قطعه شماره ۱۴: زانکه از وی کس وفاداری ندید

قطعه شماره ۱۵: بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید

ش

قطعه شماره ۱۶: پس از پنجاه و نه سال از حیاتش

قطعه شماره ۱۷: آیتی در وفا و در بخشش

غ

قطعه شماره ۱۸: هر کاو بخورد یک جو بر سیخ زند سی مرغ

ق

قطعه شماره ۱۹: که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق

ل

قطعه شماره ۲۰: هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

م

قطعه شماره ۲۱: بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

ن

قطعه شماره ۲۲: صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن

قطعه شماره ۲۳: چه دید اندر خم این طاق رنگین

و

قطعه شماره ۲۴: گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو

قطعه شماره ۲۵: وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو

ه

قطعه شماره ۲۶: آرزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه

قطعه شماره ۲۷: ز حضرت احدی لا اله الا الله

قطعه شماره ۲۸: به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه

ی

قطعه شماره ۲۹: که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی

قطعه شماره ۳۰: بر آب نقطهٔ شرمش مدار بایستی

قطعه شماره ۳۱: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی

قطعه شماره ۳۲: ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

قطعه شماره ۳۳: تا تن خاکی من عین بقا گردانی

قطعه شماره ۳۴: خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره می‌کنی