گنجور

 
حافظ

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
ش
غ
ق
ل
م
ن
و
ه
ی

قطعه شماره ۱: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس - چرا بایدت دیگری محتسب

قطعه شماره ۲: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق - چه سود، چون دل دانا و چشم بینا نیست؟

قطعه شماره ۳ - ماده تاریخ وفات تورانشاه (میل بهشت = ۷۸۷): آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه - که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت

قطعه شماره ۴ - ماده تاریخ وفات (قرب طاعت = ۷۸۲) : بهاء الحق و الدین طاب مثواه - امام سنت و شیخ جماعت

قطعه شماره ۵: قوت شاعره من سحر از فرط ملال - متنفر شده از بنده گریزان می‌رفت

قطعه شماره ۶ - ماده تاریخ (رحمان لایموت = ۷۸۶): رحمان لایموت چو آن پادشاه را - دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت

قطعه شماره ۷: به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق - به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

قطعه شماره ۸: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو شد - ساحت کون ومکان عرصه میدان تو باد

قطعه شماره ۹: دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد - دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد

قطعه شماره ۱۰: روح القدس آن سروش فرخ - بر قبه طارم زبرجد

قطعه شماره ۱۱: به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت‌شناس - به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد

قطعه شماره ۱۲: شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست - این حکایت‌ها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

قطعه شماره ۱۳ - ماده تاریخ وفات (امید جود): اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش - از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود

قطعه شماره ۱۴: دل منه بر دنیی و اسباب او - زآن‌که از وی، کس وفاداری ندید

قطعه شماره ۱۵: بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند - بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید

قطعه شماره ۱۶ - ماده تاریخ وفات (خلیل عادل = ۷۷۵): برادر خواجه عادل طاب مثواه - پس از پنجاه و نه سال از حیاتش

قطعه شماره ۱۷: بر تو خوانم، ز دفتر اخلاق - آیتی در وفا و در بخشش *(منتسب به چند نفر)

قطعه شماره ۱۸: زآن حبه‌ی خضراخور، کز روی سبک‌روحی - هرکـ‌او بخورد یک جو، بر سیخ زند سی مرغ

قطعه شماره ۱۹ - ماده تاریخ وفات (رحمت حق = ۷۵۶): مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل - که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق

قطعه شماره ۲۰ - ماده تاریخ وفات (بلبل، سرو، سمن، یاسمن، لاله، گل = ۷۵۷): بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل - هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

قطعه شماره ۲۱: سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت - بادت اندر شهریاری، برقرار و بر دوام

قطعه شماره ۲۲: سرور اهل عمایم، شمع جمع انجمن - صاحب صاحب‌قران، خواجه قوام‌الدین حسن

قطعه شماره ۲۳: دلا دیدی که آن فرزانه فرزند - چه دید اندر خم این طاق رنگین

قطعه شماره ۲۴: در این ظلمت‌سرا تا کی، به بوی دوست بنشینم - گهی انگشت بر دندان، گهی سر بر سر زانو

قطعه شماره ۲۵: ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز - وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو

قطعه شماره ۲۶: ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست - آرزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه

قطعه شماره ۲۷: به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد - ز حضرت احدی لا اله الا الله

قطعه شماره ۲۸: به روز شنبه سادس ز ماه ذی الحجه - به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه

قطعه شماره ۲۹: به من سلام فرستاد دوستی امروز - که ای نتیجه کلکت سواد بینایی

قطعه شماره ۳۰: گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل - بر آب نقطه شرمش مدار بایستی

قطعه شماره ۳۱ - ماده تاریخ (میوه بهشتی = ۷۷۸): آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان - در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی

قطعه شماره ۳۲: خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا - ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

قطعه شماره ۳۳: ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار - تا تن خاکی من عین بقا گردانی

قطعه شماره ۳۴: پادشاها لشکر توفیق همراه تواند - خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره می‌کنی

 
sunny dark_mode