گنجور

 
فروغی بسطامی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «تا به مهر آید دل پرخشم و کینت» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
م
ن
و
ی

شمارهٔ ۱: ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا - بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لقا

شمارهٔ ۲: بگشای گوش هوش و بیا در سرای ما - بشنو کلام خسرو کشورگشای ما

شمارهٔ ۳: این چار رباعی از شه تاجور است - کارایش دیوان قضا و قدر است

شمارهٔ ۴: این غزل فرمودهٔ شاه است بشنو - تا به مهر آید دل پرخشم و کینت

شمارهٔ ۵: شاه جم جاه کلامی که بیان فرماید - از کمال شرفش نقش نگین باید کرد

شمارهٔ ۶: زیب غزل کردم این سه بیت ملک را - تا غزلم صدر هر مراسله باشد

شمارهٔ ۷: تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم - طبع من مستغنی از در ثمین شد

شمارهٔ ۸: شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است - که فروزنده‌تر از گوهر شهوار بود

شمارهٔ ۹: یک دو بیت از شاه می‌خوانم نگارا گوش کن - زان که هر یک هم‌سری با در غلتان می‌کند

شمارهٔ ۱۰: شیرین دهنا بشنو اشعار خوش خسرو - از چشمهٔ نوشینت یک قطره به کامم کن

شمارهٔ ۱۱: دوشینه که آن ماه مشک مو را - در خانه کشیدم به صد بهانه

شمارهٔ ۱۲: مطربی زمزمه سر کرد سحر در گل‌زار - رفتم از این غزل شاه به یک بار از کار

شمارهٔ ۱۳: برخیز نگارا که ز فرمودهٔ خسرو - موزون غزلی چون قد دل جوی تو دارم

شمارهٔ ۱۴: نشه‌ای داده به من دست از این مطلع شاه - که ننوشیده قدح بی خبر از خویشتنم

شمارهٔ ۱۵: دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان - خواندم این مطلع شه را و زدم رطل گران

شمارهٔ ۱۶: ای خامهٔ مشک افشان چون نامه نگار آیی - این مطلع شاهی را عنوان کتابم کن

شمارهٔ ۱۷: بشنو ای تازه غزال این غزل تازهٔ شاه - تا شود خوش‌دلی هر دو جهان حاصل تو

شمارهٔ ۱۸: پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل - که بود هوش ربایندهٔ هر دانایی