گنجور

 
فروغی بسطامی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «تو مردمک چشم من مهجوری» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
م
ی

رباعی شمارهٔ ۱: از کشت عمل بس است یک خوشه مرا

رباعی شمارهٔ ۲: دوشینه فتادم به رهش مست و خراب

رباعی شمارهٔ ۳: تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است

رباعی شمارهٔ ۴: فرموده خدا بزرگی آیین من است

رباعی شمارهٔ ۵: این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست

رباعی شمارهٔ ۶: آمد مه شوال و مه روزه گذشت

رباعی شمارهٔ ۷: تا دل به برم هوای دل‌بر دارد

رباعی شمارهٔ ۸: زلفین سیه که در بناگوش تواند

رباعی شمارهٔ ۹: از هر دو جهان مرا مقید کردند

رباعی شمارهٔ ۱۰: یک عمر شهان تربیت عیش کنند

رباعی شمارهٔ ۱۱: آشفته سخن چو زلف جانان خوش تر

رباعی شمارهٔ ۱۲: تا دل به هوای وصل جانان دادم

رباعی شمارهٔ ۱۳: گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم

رباعی شمارهٔ ۱۴: بگذار که خویش را به زاری بکشم

رباعی شمارهٔ ۱۵: تا دست ارادت به تو داده‌ست دلم

رباعی شمارهٔ ۱۶: بگذار که تا می خورم و مست شوم

رباعی شمارهٔ ۱۷: تو مردمک چشم من مهجوری