گنجور

 
فردوسی

بخش ۱ - آغاز کتاب: به نام خداوند جان و خرد

بخش ۲ - ستایش خرد: کنون ای خردمند وصف خرد

بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم: از آغاز باید که دانی درست

بخش ۴ - گفتار اندر آفرینش مردم: چو زین بگذری مردم آمد پدید

بخش ۵ - گفتار اندر آفرینش آفتاب: ز یاقوت سرخ است چرخ کبود

بخش ۶ - در آفرینش ماه: چراغ است مر تیره شب را بسیچ

بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر: تو را دانش و دین رهاند درست

بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب: سخن هر چه گویم همه گفته‌اند

بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر: چو از دفتر این داستان‌ها بسی

بخش ۱۰ - بنیاد نهادن کتاب: دل روشن من چو برگشت از اوی

بخش ۱۱ - در داستان ابو منصور: بدین نامه چون دست کردم دراز

بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود: جهان آفرین تا جهان آفرید

 
sunny dark_mode